گل نسترن و خواص بی نظیرش

گل نسترن و خواص بی نظیرش

0 380
گل نسترن
1
1

با خواص گل نسترن آشنا شوید:

تقویت کننده قلب و اعصاب آرامبخش و رفع خستگی
برطرف کننده عوارض کمبود ویتامین ث
درمان ورم کلیه
درد معده و اسهال
دفع سنگ کیسه صفرا
رفع بی خوابی

در منطقه ارسباران آش نسترن غذایی محبوب است. نسترن وحشی را خیس کرده بعد از سه روز از آبکش رد میکنند. آب آبکش شده راجوشانده و کف آن را میگیرند. بعد برنج را اضافه میکنند. بعد از اینکه برنج پخت حبوبات پخته شده، میوه خشک را اضافه کرده بعد از یک ربع ساعت رشته وروغن رااضافه میکنند. وقتی که رشته پخت، آش آماده است.

گل نسترن طبیعت گرم وخشک دارد و خواص گیاهی و طبی آن عبارتند از:
شربت نسترن:یك گیلوگرم سای نورودون رابا۲۵۰گرم نبات كوبیده یاشكرمخلوط كرده و۵/۱لیترنیزعرق نعناع به آن اضافه كنیدودرجای گرمی بگذاریدبماند.البته هرروزآن راتكان دهیدبعدازدوهفته آن راصاف كنید.مقدار مصرف آن یك فنجان سه بار درروز است.
عرق نسترن:یك چهارم لیوان ازعرق نسترن راعرق نسترن رابایك لیوان آب مخلوط كرده،سپس آن راشیرین كنید.ازاین شربت می توانیدچندلیوان درروز بنوشید
سرشارازویتامین Cمی باشد.درصدگرم آن ۶۰۰میلی گرم (۶گرم)ویتامین Cوجوددارددرحالی كه ۱۰۰گرم پرتقال فقط دارای ۵۰میلی گرم ویتامین Cاست بنابراین مقدارویتامین Cگل نسترن۱۲۰برابرپرتقال است.
درمان كننده حبس البول است.
بوی بد بدن رادفع می كند.آنهائی كه عرق زیادمی كنندوبوی بد می گیرندبایدتن خودرابعدازحمام كردن بادم كرده گل وبرگ نسترن آبكشی كنند.
آرام كننده اعصاب است.
اسهال رابرطرف می كند.دم كرده آن را  می توان به كودكان برای رفع اسهال داد.
خونریزی سینه رابندمی آورد.
سنگ وورم كلیه رارفع می كند.
الیاف داخلی سای نورودون ضدانگل است مخصوصاًكرم اسكاریس راودراین موردباید۵/۰گرم آن رامخلوط باعسل خورد.
اگردرادرارآلبومین وجود داشته باشدبرای برطرف كردن آن ازدم كرده این گیاه استفاده كنید.
بی خوابی رابرطرف می كند.
انقباض ماهیچه های معده رابرطرف می كند.
سرعت جریان خون رادرپوست زیادكرده وباعث لطافت پوست می شود.
دررفع غم وغصه مؤثراست.
برای رفع طپش قلب ازدم كرده آن بنوشید.
معده راتقویت می كند.
مصونیت بدن رادر مقابل بیماریها بالا می برد.
برای ترمیم شكستگی استخوان ورفع ورم مقعدضمادی ازبرگ این گیاه درست كرده وروی قسمت شكستگی یاتورم قرار دهید.
چون گل نسترن شیرین است حشرات رابه خودجذب می كندمخصوصاًحشره مخصوصی به نام سای نیپس كه درنیش زدن،برجستگی های كوچكی پوشیده ازتاروبه رنگ سبز مایل به قرمز درآن به وجودمی آوردكه به نام (به دگار)Bedegarمعروف است كه خواص طبی مهمی دارد.مخصوصاًبرای بیماران مسلول تقویت كننده بوده ومانع عرق كردن می شود؛وهمچنین مقدارآلبومین درادرار راكم می كند.اثر آرام كننده اعصاب را نیز داراست.

1

SIMILAR ARTICLES

استویا

0 205
پیسی

0 472

بدون نظر

Leave a Reply

یک × 1 =